Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΚΟΜΦΕΤΙ - ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ!!!ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ  ΠΑΛΙΑ ΒΙΒΛΙΑ -1-

Αστυνομικαί και Υγειονομικαί Διατάξεις, 1936

Περί μέτρων τάξεως κατά τας Απόκρεω

Επιμέλεια Αστ. Δημήτριου Γ. Λαϊνά

Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από το βιβλίο «Αστυνομικαί και Υγειονομικαί Διατάξεις», Αθήνα 1936.


Άρθρον 1ον.— Απαγορεύονται τα άσεμνα και αηδή θεάματα ως και αι θίγουσαι τα δημόσια ήθη εκφράσεις και παραστάσεις.
Άρθρον 2ον.— Απαγορεύεται απολύτως η πώλησις και χρήσις πολυχρώμων κομφετί ως και τοιούτων συλ­λεγομένων εκ των οδών και δαπέδων.
Άρθρον 3ον.— Η εν κλειστοίς χώροις πώλησις και χρήσις σερπατέν εξ ευφλέκτου χάρτου απαγορεύεται. Εν τοις χώροις τούτοις επιτρέπεται η χρήσις και πώλησις σερπαντέν μόνον εξ αφλέκτου χάρτου. Εν ταις οδοίς και πλατείαις και παντί ανοικτώ χώρω είνε ελευθέρα η χρήσις και πώλησις παντός είδους σερπαντέν είτε εξ ευφλέ­κτου, είτε εξ αφλέκτου χάρτου κατασκευασμένου. Οι πωληταί σερπαντέν υποχρεούνται όπως προς διάκρισιν της ποιότητος του χάρτου των υπ’ αυτών πωλουμένων σερπαντέν επικολλήσωσιν εφ' εκάστης δεσμίδος ταινίαν με τας λέξεις «εύφλεκτον» ή «άφλεκτον».
Άρθρον 4ον.— Απαγορεύεται απολύτως εις τας πλατείας και τας οδούς της πόλεως το ρίψιμον εναντίον των διαβατών, οικιών ή αμαξών κηρίνων ωών και άλλων αν­τικειμένων δυναμένων να προξενήσωσι βλάβας, σωματι­κάς κηλίδας, ως επίσης και η χρήσις κόνεων ή άλλων ουσιών ενοχλητικών. Επιτρέπονται μόνον τα άνθη, τα μονόχρωμα κομφετί και τα σερπαντέν. Επί πλέον εις τα κέντρα διασκεδάσεως επιτρέπεται και το ρίψιμον ωών κηρίνων περιεχόντων μονόχρωμα κομφετί.
Άρθρον 5ον.— Απαγορεύεται απολύτως η από σκη­νής διακωμώδησις προσώπων ή πραγμάτων της εκκλησίας και πάσης προς την θρησκείαν σχετιζόμενης πράξεως ή η σάτυρα εναντίον ωρισμένων θρησκευτικών αρχών ή τάξεως ανθρώπων, δυναμένη να εξεγείρη το θρησκευτικόν συναίσθημα των πολιτών και να ποοκαλέση επεισόδια και ταραχάς.
Άρθρον 6ον.— Απαγορεύεται απολύτως πάσα διακωμώδησις πολιτικών ή άλλων προσώπων, ημετέρων ή ξένων Κρατών, δυναμένη να προκαλέση διατάραξιν της κοινής ησυχίας και τάξεως.
Άρθρον 7ον.— Απαγορεύεται η χρήσις ωών μη εγ­κεκριμένων υπό της Αστυνομίας.
Άρθρον 8ον.— Έκαστον κέντρον διασκεδάσεως δέον να η εφωδιασμένον με ανάλογον αριθμόν εισαγωγι­κών και απορροφητικών αντλιών αέρος (ανεμιστήρων).
Άρθρον 9ον.— Υποχρεούνται οι ενοικιασταί ντομίνων όπως απολυμαίνωσι ταύτα έφ' άπαξ. Έκαστον ενοικιαζόμενον ντόμινον δέον να συνοδεύεται και με καινουργή προσωπίδα.

Κύρωσις. Άρθρα 646 και 697 Π. Ν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: